เปิดค่าใช้จ่ายขึ้นทะเบียนทำงานแรงงานต่างด้าว

เปิดค่าใช้จ่ายการขึ้นทะเบียนและขอใบอนุญาตทำงานของต่างด้าวใต้ดินในไทยรอบนี้ กัมพูชาแพงสุด 4,400 บาท รองลง มาเมียนมา 2,360 บาท ลาว 2,050 บาท

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ โฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หลังนายจ้างนำเอกสารยื่นที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานที่เปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 24 กค.-7 สค.60 แล้ว จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์ความเป็นนายจ้างลูกจ้าง ขั้นตอนนี้นายจ้างจะต้องพาลูกจ้างมาพบเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะดำเนินการในช่วงวันที่ 8 ส.ค.-6 ก.ย.60 เป็นระยะเวลา 30 วัน ในกรณีที่มีแรงงานมาขึ้นทะเบียนไม่เกิน 5 แสนคน เมื่อผ่านการพิสูจน์ความสัมพันธ์แล้ว แรงงานจะต้องทำการพิสูจน์สัญชาติกับประเทศต้นทาง ขั้นตอนหลังจากนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนแรก คือแรงงานที่ไม่ต้องเดินทางไปตรวจสัญชาติที่ประเทศของตน สามารถตรวจสัญชาติได้ที่ไทย คือแรงงานกัมพูชาและเมียนมา ซึ่งก่อนตรวจแรงงานทั้ง 2 สัญชาตินี้ จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเอกสารรับรองตัวบุคคล (TD หรือ CI) ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยแรงงานกัมพูชาจ่าย 2,350 บาท เมียนมา 310 บาท จากนั้นจะได้รับใบนัดในการตรวจพิสูจน์สัญชาติ กัมพูชาจะมีศูนย์พิสูจน์สัญชาติแบบ one stop service ที่ จ.ระยอง ที่เดียว ส่วนเมียนมา จะมีทั้งหมด 5 ศูนย์ ได้แก่ จ.สมุทรสาคร 2 ศูนย์ ,จ.ระนอง , อ.แม่สาย จ.เชียงราย และ ,อ.แม่สอด จ.ตาก ที่ละ 1 ศูนย์ หลังพิสูจน์สัญชาติได้รับใบรับรองสถานบุคคลแล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะลงตราวีซ่า ให้เสียค่าธรรมเนียม 500 บาท จากนั้นแรงงานจะต้องตรวจสุขภาพ 500 บาท ซื้อประกันสุขภาพ 3 เดือน 500 บาท และกรมการจัดหางานจะออกใบอนุญาตทำงาน(work permit) มีค่าธรรมเนียม 550 บาท ซึ่งจะสามารถทำงานในไทยได้ถึงวันที่ 31 มี.ค.61 รวมค่าใช้จ่ายแล้ว แรงงานกัมพูชาจะต้องจ่ายทั้งสิ้น 4,400 บาท เมียนมา 2,360 บาท

ส่วนที่ต้องเดินทางกลับไปพิสูจน์สัญชาติที่ประเทศต้นทาง คือแรงงานชาวลาว หลังได้รับใบรับรองความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างแล้ว แรงงานลาว จะต้องไปที่สถานทูตลาวประจำประเทศไทย เพื่อขอเอกสารกลับประเทศ เพื่อตรวจพิสูจน์สัญชาติและทำหนังสือเดินทาง เมื่อได้เอกสารแล้ว จะต้องไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อประทับตราวีซ่าในหนังสือเดินทางและจ่ายค่าธรรมเนียม 500 บาท แล้วไปตรวจสุข ภาพ ซื้อประกันสุขภาพ 3 เดือน ที่โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข รวม 1,000 บาท ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (work permit) ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด ในพื้นที่ที่ตนทำงานอยู่ มีค่าใช้จ่าย 550 บาท รวมแรงงานลาวต้องจ่ายในส่วนที่ดำเนินการในไทย ไม่รวมในประเทศต้นทาง 2,050 บาท.-สำนักข่าวไทย